استان گلستان، شهرک صنعتی گنبدکاووس

از شنبه تا پنجشنبه ( 8 صبح تا 16 عصر )

مولاریته اسید های غلیظ

  1. صفحه اصلی
  2. کنترل کیفیت
  3. مولاریته اسید های غلیظ
Acids Molarity Percent S.G. To make 1M soln
Acetic acid
MW=60.05
۱۷.۴M ۹۹% ۱.۰۵ ۵۸ mls / liter
HCl
MW=36.46
 ۱۱.۶M ۳۶% ۱.۱۸ Use 86 mls / lliter
 Nitric acid
MW=63.01
۱۶.۴M ۶۹% ۱.۴۲  ۶۱ mls / liter
H2SO4
MW=98.07
۱۷.۶M
۳۶N
۹۵% ۱.۸۴ ۵۶ mls / liter(1M)
۲۸ mls / liter (1N)
 Ammonia soln
MW=35.05
۱۴.۵M  ۲۸% ۰.۸۸ ۶۹ mls / liter (1M)
Use 71 mls / liter (1M)
Hydrobromic acid N9 ۴۸%  ۱.۴۹  ۱۱۱ mls /liter (1M)
>Hydrofluoric acid
MW=20.01
۲۷M ۴۸% ۱.۲۹ ۳۷ mls /liter (1M)
Hydriodic acid ۷M ۵۷% ۱.۷۰  ۱۴۳ mls /liter (1M)
Perchloric acid
MW=100.46
 ۱۱.۷M
۹.۵M
۷۰%
۶۱%
۱.۷۱
۱.۶۶
۸۵.۵mls /liter (1M)
۱۰۶ mls /liter (1M)
Phosphoric acid
MW=97.99
۴۵N
۱۵M
۸۸% ۱.۶۹  ۲۲.۵ mls /liter (1N)
۶۸ mls /liter (1M)